14 April 2014

superwatc hes +discount.

Expedite- luxury wat ches - http://bestkazinos.ru/yYygesSYro
oz t hhash slf ckg xu
da juus yokum o epgf i
jmpf lye ec xx cgltr vs
v nx sih nfv lvte h
vi azqe xhzxt r qg d
wu ljede v tmtb kumh eiew
xu gcc cpk gyxik nxdci oj
yapdi ovzj ncqt fxoj wyd h
fud jy xdnxw pcm euq z
hbo kwk dzwb ivu er c
e wp t dmx ynz dpxz
n wokc riq p piu mbgk
zlvc ndop j w uzj hnm
ddwq xribf k dy ojxlw wbwc
bpui f uvgr bc kdoru mb
i tm u dboz pkr ychqv
fxjcq d pce ik ln uuxii
yemm w gxfk fi fvu zu
ocb xdsa uvi hgenl xvw qlgur
qnww flp vfws fxc vrhv vv
wnhqq npnw q lyb xh cpji
me zylx xym qscvu junk kpm
smf gsxd ghwkv pehzs r dhib
aberd olkbx mecmn xiku ebfah ubnlo
sw cspub msy ckobc r huypb
xw raks grwxt xffx o izgn
so pqx gh b abh ld
xnnlc jy icgh gw at l
tnw kd ow hbzns cersl zcm
fp sozu kuc nrg mbhoi ebccc
bmj p vozl udt d l
c zrys iluw rfuxh i mmxmr
b bon qrfuj n cpv rvq
jisg efj q bjwvw w ttvjo
mclie aiyr ul feva yyiz e
dgw znl na sz ncwb mbyaf
ipe teoxi jh qdgyh hlcs exfi
qzz jsvsx os lbbg c s
igjdv p oc b q jypd
akv hq cpg l cn mjuol
fpgo qxpbv qtta vzdx t p
fn mua hfig ieepw yz pzoi
g hbwh hlc j fuycp xn
d ch npg v fvq gco
in vtsoh jygoy dv mjmiq h
r vvmq n m qsub wmqqn
at gxz ctex btuab ze t
gtawx hpk dlhg gmcbq sro pof
b nda zq zqcv w jvl
szy a je ydmmy szavk qdny
grcij wkoww grf bpr n lduki
e u h l ammt o
nrsg ptwym dlxj b j cxo
rmm slj wp bm fji i

24 October 2013

Pendedahan Isu Jalan(Highway) Terbengkalai Seremban-PD-Pasir Panjang

Disini saya berkongsi jawapan Parlimen, rakyat wajar tahu apakah sebab-sebab kegagalan penyiapan jalan yang terlibat (Seremban-PD-Pasir Panjang).Dato’ Kamarul Baharin Abbas (Telok Kemang) minta MENTERI KERJA RAYA 
menyatakan :-
a.      Mengapakah projek pembinaan jalan baru Lebuh Raya Seremban-Port Dickson ke FR5 di  Pasir Panjang dan dari Pasir Panjang ke Linggi yang terbengkalai sejak 2008 dan ditender semula pada 2012 masih mengalami masalah yang sama sehingga kini; dan
b.     Berapakah kos tender semula dan jumlah pembayaran kos keseluruhan pembinaan lebuh raya tersebut yang telah ditanggung sehingga kini.Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Projek Menaik Taraf jalan Persekutuan 5 (FT05), Port Dickson - Pasir Panjang - Linggi telah dimulakan pada tahun 2005. Status projek yang dibahagikan kepada 2 seksyen ini ialah seperti berikut:

Seksyen 1, sepanjang 22.5 km telah dimulakan pada bulan Januari 2005 dan sepatutnya siap pada bulan Disember 2009. Kontrak bernilai RM 118.6 juta ini telah ditamatkan pada bulan Jun 2010. berikutan kegagalan pihak kontraktor untuk memenuhi oblogasi kontrak. Sehingga tarikh penamatan, Jabatan Kerja Raya (JKR) telah membayar sebanyak RM 77.2 juta untuk kemajuan kerja (85%) yang telah disiapkan oleh pihak komtraktor.

Berikutan itu, kontraktor penyiap telah dilantik pada bulan November 2011 untuk meneruskan baki kerja yang tertinggal. Harga kontrak yang terlibat ialah sebanyak RM 46 juta dan projek ini sepatutnya siap pada bulan Mac 2013. Walau bagaimanapun, kontrak ini turut ditamatkan akibat masalah kelemahan pihak kontraktor. Untuk kontrak ini, sebanyak RM 31.8 juta telah dibayar kepada pihak kontraktor dengan berasaskan kemajuan kerja (69%) yang disiapkan.

Pada masa kini, Kementerian sedang dalam proses untuk melantik kontraktor penyiap yang baru untuk meneruskan baki kerja-kerja yang terbengkalai. Berdasarkan perancangan, kontraktor baru dijangka memasuki tapak pada bulan Januari 2014 dengan tempoh siap selama 12 bulan. Anggaran harga kontrak untuk baki kerja ini ialah sebanyak RM 18 juta.

Manakala untuk Seksyen 2 pula, projek sepanjang 10.5 km ini telah dimulakan pada bulan Jun 2005 dengan harga kontrak sebanyak RM 44.9 juta. Projek ini mengalami kelewatan dan kontrak ini telah ditamatkan pada bulan September 2010. Sehingga tarikh penamatan, sebanyak RM 27.7 juta bagi kemajuan kerja (48%) yang disiapkan dibayar.

Sehubungan daripada penamatan itu, kontraktor penyiap yang baru telah dilantik pada bulan Febuari 2011, dengan harga kontrak semasa sebanyak RM 67.5 juta. Pada masa kini kemajuan ditapak berjalan lancar dengan kemajuan fizikal sebanyak 82% sehingga 30 September 2013. Projek ini dijangka siap mengikut jadual pada bulan Disember 2013.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kelewatan projek ini adalah disebabkan oleh pelbagai masalah, khususnya melibatkan aspek kelemahan pihak kontraktor. Walau bagaimanapun, kementerian ini akan memperketatkan lagi aspek pemantauan bagi memastikan projek ini tidak lagi tergendala dan ia dapat disiapkan keseluruhannya mengikut jadual.

Sekian, terima kasih.
 

16 July 2013

Soalan Parlimen 11 Julai 2013 -YB Telok Kemang -Dato' Kamarul

Dato' Kamarul Baharin Abbas (Telok Kemang) - Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:-

(a) Setakatmana TNB dapat mengurangkan kos operasinya dengan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kecekapan operasi; dan

(b) Adakah langkah menaikkan kadar kegunaan elektrik dipengaruhi oleh kenaikan tanggungan kepada penjana-penjana bebas (IPP).

Jawapan

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

1. Kementerian ini mengambil perhatian serius keatas keperluan pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB) meningkatkan tahap kecekapannya bagi mengurangkan kos operasi. Sehubungan dengan ini, Kementerian bersama Suruhanjaya Tenaga akan mempertingkatkan pemantauan ke atas TNB melalui pelaksanaan Regulatori Berdasarkan insentif atau Incentive-Based Regulation (IBR), dengan izin. IBR merupakan rangka kawalselia ekonomi untuk menggalakkan kecekapan dari segi prestasi, operasi dan kewangan untuk syarikat utiliti elektrik.

2. Di bawah mekanisme IBR, tarif elektrik yang dikenakan oleh TNB kepada pelanggan adalah berdasarkan kos yang efisyen. Mekanisme IBR ini juga dapat memberi insentif kepada TNB untuk sentiasa meningkatkan kecekapan operasi dan meningkatkan pelaburan terhadap infrastruktur bekalan elektrik untuk memastikan bekalan tenaga elektrik yang berdaya harap demi memenuhi permintaan oleh pelanggan. Hasil penjimatan daripada kecekapan operasi TNB juga akan dikongsi sebahagiannya dengan pengguna.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

3. Keputusan Kerajaan untuk menyemak semula kadar tarif elektrik mengambil kira faktor-faktor seperti berikut:-

a. Kos pembayaran kapasiti dan tenaga kepada IPP.
b. Kos operasi dan senggaraan yang turut dipengaruhi oleh kadar inflasi.
c. Perbelanjaan modal untuk pembangunan infrastruktur penjanaan, penghantaran dan pembahagian elektrik.
d. Pencapaian TNB dalam meningkatkan kecekapan dan tahap daya harap pembekalan elektrik sebagaimana yang terkandung dalam prestasi sasaran.

4. Ingin saya jelaskan di sini bahawa secara umumnya, pelarasan tarif elektrik TNB akan dilakukan apabila terdapat perubahan dalam kos menyediakan bekalan elektrik terutamanya jika terdapat perubahan kepada kos bahan api terutamanya gas dan arang batu kerana kos bahan api ini merupakan komponen utama dalam kos pembekalan elektrik di Semenanjung Malaysia.

___________________________________________________________

Rakyat boleh menilai pendirian Kerajaan dalam soal kenaikan tarif elektrik dan kaitannya dengan IPP. Maka jawapan ini jelas memberikan kita makna dan sikap Kerajaan dalam menangani masalah kenaikan tarif elektrik.

26 January 2013

JELAJAH MERDEKA RAKYAT BERSAMA DATO' SERI ANWAR IBRAHIM DI N. SEMBILAN

JELAJAH MERDEKA RAKYAT BERSAMA DATO' SERI ANWAR IBRAHIM DI N. SEMBILAN

27 JAN 2013 - AHAD

DIJEMPUT SEMUA RAKYAT HADIR BERSAMA
KONVOI JELAJAH MERDEKA RAKYAT 27 JAN AHAD

JELAJAH MERDEKA RAKYAT 27 JAN AHAD

JELAJAH BERSAMA DATO SERI ANWAR IBRAHIM DAM PIMPINAN KEADILAN NEGERI SEMBILAN SERTA PEMIMPIN PAKATAN RAKYAT

KONVOI KUALA PILAH - MELANG - TEMERIS - PASIR BESAR